Strategie

DORADZTWO FINANSOWE I INWESTYCYJNE

Samo wsparcie z wytycznych jest udzielaniem fachowych zleceń, porad o charakterze ekonomicznym.

Termin finanse oznacza zjawisko w sferze rozdzielania i wymiany, obejmuje ruch zasobów pieniężnych - przychody i nakłady jednostki. Choć termin taki nie jest jednoznaczny pomimo to łączy go wspólny szczegół którym to może być pieniądz, który jest głównym instrumentem rozdzielania produktu społecznego.

Przeświadczenia inwestycji za to określa, że mamy styczność z przedsięwzięciami angażującymi nasze środki finansowe. Jak to określił J.Hirschleifer: „inwestycja jest w istocie bieżącym wyrzeczenie dla przyszłych korzyści”. W naszym słowniku biznesowym E. Kuziemirskiego spotkamy definicje inwestycji jako ” zmiany środków majątkowych na dobra rzeczowe, działania, prawo korzystania, patenty- a toteż na mająteczek niewrażliwy, zorganizowany aby uzyskania w następnych okresach dodatkowych dochodów lub oszczędności kosztów.

Przy czym powinno się wyjaśnić, że Oceniając o majątku trwałym mamy na myśli inwestycje rzeczowe jak wartości niematerialne i prawne, ziemie, kompleksy, akcje, lokaty kapitałowe, obligacje czy należności długoterminowe.

Oszczędności posiadają sposobność pochodzić również od osób fizycznych jak też przedsiębiorstw. Te pochodzące od statystycznego Kowalskiego nie ustępują swą rangą inwestycyjną przedsiębiorstwu, ponieważ takie transakcje finansowe (kupna, zapłaty), posiadają styl rozrachunkowy oraz umożliwiają przepływ pieniądza, który stymuluje procesy gospodarcze.

Published by